marți, 17 decembrie 2013

PROJECT MANAGEMENT

După ce aţi identificat problema pe care preconizaţi să o rezolvaţi, aţi planificat etapele de soluţionare a acesteia şi resursele de care
aveţi nevoie şi aţi găsit potenţiali finanţatori (chiar şi pentru o finanţare parţială), vă rămîne să aranjaţi rugămintea de a vi se acorda sursele
necesare sub forma unei cereri de solicitare a grantului/ cereri de finanţare. De obicei, fundaţiile sau organizaţiile care anunţă concursuri de
granturi propun un model de cerere, care trebuie completat, şi un ghid în care sunt indicate principalele criterii pe care se bazează finanţatorii
la selectarea ONG-ului ce ar putea primi grantul. Totuşi, mai jos vă propunem un model universal al cererilor de finanţare, care include
practic majoritatea punctelor pe care le puteţi întîlni în cererile de finanţare propuse.
1. Descrierea organizaţiei solicitante. Aici trebuie să ne prezentăm pe noi, ca solicitanţi: ONG, grup de iniţiativă, administraţie publică. E
necesar să includem istoricul organizaţiei, scopul şi obiectivele sale, alte proiecte pentru care aţi obţinut finanţare. De obicei, proiectele sunt
finanţate reieşind din reputaţia solicitantului- este o organizaţie de încredere, care îşi respectă obligaţiile, ce impact are activitatea sa asupra
societăţii etc.
2. Necesitatea proiectului/ descrierea problemei propuse spre soluţionare. Fiecare proiect are drept scop producerea unei schimbări în
bine a situaţiei beneficiarilor proiectului. Aici trebuie să răspundeţi la cîteva întrebări: de ce este necesară implimentarea proiectului
respectiv? Care este problema pe care o propuneţi spre soluţionare?Cine este afectat de existenţa ei? De ce apare problema? Este urgentă
rezolvarea ei şi de ce? Ce s-ar întîmpla dacă problema va persista? Concluzie. Atenţie! Lipsa banilor nu este o problemă- important e să
puteţi răspunde pentru soluţionarea cărei probleme aveţi nevoie de bani. Nu faceţi problema prea globală sau dificilă, totuşi, finanţatorul
trebuie să fie convins că anume DVS aveţi nevoie de bani, că problema enunţată trebuie să fie prima ce va fi soluţionată. Nu credeţi că toată
lumea este bine informată despre problema cu care vă confruntaţi. Probabil, că finanţatorul şi cunoaşte despre existenţa ei, totuşi el are
nevoie de dovezi suplimentare ce ar argumenta importanţa rezolvării acesteia şi competenţa DVS. Includeţi date statistice, aportul
autorităţilor administraţiei publice (dacă acesta există), demonstraţi că într-adevăr v-aţi propus să rezolvaţi o problemă anume şi că puteţi
face asta avînd la dispoziţie un termen real, propriile posibilităţi şi cheltuind o anumită sumă de bani. Nu introduceţi date false sau
nedocumentate. Nu icnludeţi tabele şi scheme- le puteţi include la Anexă.
3. Scopul şi obiectivele proiectului. Scopul este rezultatul final al unui proiect. El răspunde la întrebarea „Unde vrem să ajungem?”
Obiectivele însă reprezintă rezultatul scontat al proiectului, ce trebuie atinse pentru a atinge însuşi scopul proiectului. Obiectivele sunt paşii
ce trebuie făcuţi pentru a ne apropia de scopul proiectului. Sunt acele posibile îmbunătăţiri ale situaţiei descrise la punctul 2. Obiectivele nu
trebuie confundate cu metodele, acestea din urmă descriind cum se îndeplinesc obiectivele. Obiectivele reprezintă un sfîrşit, în timp ce
metodele reprezintă un drum. Dacă există un singur mod de a îndeplini obiectivul pe care l-aţi enunţat, probabil că aţi enunţat, de fapt, o
metodă. Obiectivele trebuie concretizate la maxim, ele trebuie să fie reale şi executabile. Cea mai bună metodă de verificare a eficienţei
obiectivelor este metoda SMART: S- simplu (obiectiv clar: cine, ce, cînd, unde, cum, grupul-ţintă), M- măsurabil (pot fi măsurate
obiectivele? Pot fi evaluate cantitativ?), A- acumulabil (poate fi atins obiectivul? Ne apropie de atingerea scopului?), R- realist (are
organizaţia resursele necesare pentru atingerea lui în timp dat?), T- limitat în timp (există un termen-limită?). Obiectivele trebuie legate în
mod logic de problemă şi scop. Enunţul scopului trebuie să fie scurt şi concis şi să includă grupul-ţintă. Indicaţi maximum 5 obiective. În
formularea obiectivelor evitaţi utilizarea conjuncţiilor „şi” şi/sau „prin”. În cazul conjuncţiei „şi” s-ar putea să aveţi 2 obiective într-un
singur enunţ. După conjuncţia „prin” de fapt se arată metodele care vor duce la atingerea obiectivului.
4. Descrierea proiectului. Aici arătăm strategia şi mecanismul prin care planificăm să ne atingem scopul. Trebuie sî răspundeţi la
următoarele întrebări: În ce fel va fi atins scopul? Cum vor fi îndeplinite obiectivele propuse? Cine va executa realizarea acestora? Ce resurse
vor fi folosite? Metodologia trebuie descrisă mai detaliat decît obiectivele. Trebuie de arătat fiecare pas de realizare a proiectului, ce
activitate şi la ce etapă va fi implimentată. Finanţatorul trebuie să aibă o imagine clară referitor la desfăşurarea propriu-zisă a proiectului.
Acest punct poartă denumire de „Metode”/ „Mijloace”/ „Activităţi”/ „Plan de implimentare”. Indiferent de cum este denumit în cererea de
solicitare a grantului, aici trebuie descrise mijloacele prin care veţi îndeplini obiectivele. Elaborarea metodelor vă va permite stabilirea
dependenţei între activităţi şi succesiunea optimă, estimarea duratei fiecărei activităţi şi stabilirea listei resurselor necesare. Pentru fiecare
obiectiv al proiectului, decideţi metodele optime şi acţiunile pe care le implică. Pentru fiecare activitate, descrieţi acţiunile elementare pe care
le presupune. Pentru fiecare acţiune, estimaţi durata şi resursele necesare. Ordonaţi activităţile în succesiunea lor logică. Unele activităţi pot
avea loc în paralel. Evaluaţi dependenţa activităţilor de resurse. Unele activităţi care, teoretic, pot avea loc concomitent, în realitate nu vor
putea fi realizate simultan, deoarece necesită aceeaşi resursă (umană sau materială). Stabiliţi limitele de timp cînd poate avea loc o anumită
activitate. Trebuie să explicaţi clar cine şi ce concret va face. De ce aţi ales o anume strategie din multitudinea celor existente şi prin ce ea
este cea mai bună. Ar fi bine să indicaţi şi alte proiecte analogice (în caz că cunoaşteţi asemenea realizări). Demonstrînd cunoştinţele DVS
referitor la experienţe similare şi explicînd finanţatorului opţiunea DVS pentru metodologia aleasă, vă puteţi cîştiga o încredere mare în ochii
finanţatorilor. De asemenea, în acest punct trebuie să indicaţi şi numărul beneficiarilor ce vor avea de cîştigat în urma acestui proiect. Fiţi
atenţi, de obicei finanţatorii iubesc proiecte care necesită resurse puţine, însă de care să beneficieze un număr cît mai mare de persoane.
Beneficiarii reprezintă şi grupul-ţintă al proiectului, acele persoane cărora le este destinat proiectul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu